Sveriges hembygdsförbund

Sverige har hela 2050 hembygdsföreningar samlade i Sveriges hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen är faktiskt en av Sveriges största folkrörelser och i dess föreningar samlas nästan 450 000 medlemmar.  Föreningarna är sedan indelade i 26 regionala hembygdsförbund. Riksförbundet har till uppgift att samla, stödja och företräda dessa såväl nationellt som internationellt.

På det internationella planet utbyter man erfarenheter rörande arbete med kulturarv och kulturmiljöer. Nationellt sett så stödjer man föreningarna med service, försäkringar etc. och företräder dem i kontakt med bl.a. myndigheter och departement. Sveriges hembygdsförbund har sitt kansli i Stockholm men hembygdsföreningar återfinns över precis hela landet från norr till söder, på landsbygden och i städerna, och nya bildas fortfarande.

Hembygdshistorik

Samfundet för hembygdsvård som det då hette kom att bildas 1916. Då när organisationen först bildades svepte industrialismen fram över Sverige och mycket förändrades, för mycket och på fel sätt tyckte många. Samhällets omdanande var inget man såg som något odelat positivt. Industrialismen medförde drastiska förändringar på många plan och det var inte bara arbetet som förändrades utan stort sagt hela tillvaron. Man oroade sig för att den gamla bygdekulturen skulle komma att gå om intet om man inte engagerade sig för att bevara den och så grydde hembygdsrörelsen. Upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge 1905 hade också den bidragit till rörelsens framväxt. Tidigare hade den mer folkliga kulturen i landet främst studerats av akademiker, nu ville man få folk att engagera sig för sin egen kultur och lokalhistoria. Man hade kanske inte fullt ut sett värdet i den tidigare, inte så till den grad att man sett den som värd att bevara på det sätt som man nu började tala om.

Under det dryga sekel som gått har hembygdsföreningarna och dess medlemmar livaktigt engagerat sig i lokalsamhället och dess utveckling. Man har många gånger agerat remissinstans, propagerat för natur-, kulturhistoriska och miljömässiga värdens bevarande i olika sammanhang. Med fokus på att vårt natur- och kulturarv ska tas tillvara och levandegöras verkar man idag inom föreningarna för en levande hembygd som är öppen för alla. Man inte bara värnar om kulturarvet, man är med och skapar det också. Begreppet gräsrotsrörelse är väldigt talande vad gäller hembygdsrörelsen. Medlemmarna är heller inte bara många, de är dessutom väldigt aktiva.

Hembygdsrörelsen i siffror

Sverige har mer än 1300 hembygdsgårdar. Varje år ger man inom förbundets föreningar ut 800 böcker. Man tar emot 4,5 miljoner besökare per år och anordnar ungefär 800 midsommarfiranden. 69% av föreningarna bedriver någon form av museiverksamhet och hela 92% har arkiv.

Ideellt arbete utförs årligen av föreningarnas medlemmar till ett värde av närmare 1 miljard kronor. Byggnader underhålls, samlingar och arkiv vårdas och visas. Man dokumenterar, informerar, arrangerar allt från vandringar och hembygdsfester till bygdespel, nationaldagsfiranden och hemvändardagar. Det är valborgsmässoaftnar och marknader och allt man kan tänka sig. Hela 30 000 aktiviteter per år bjuder föreningarna in till! Vilken åldersgrupp man riktar sig till varierar men det brukar finnas något för alla. 280 000 barn har deltagit i en aktivitet anordnad av en hembygdsförening under det senaste året.

© 2021 Bjurholms Hembygd